สะเดาะเคราะห์

รวมวิธีการสะเดาะเคราะห์ ที่สืบทอดมาแต่โบราณ

ดูดวงอนาคตแม่นดูดวงอนาคตแม่นๆ แบบหลายเดือนหลายปี ดีกว่าแบบดูดวงฟรี

** การสะเดาะเคราะห์ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ **

สะเดาะเคราะห์

นับแต่โบราณกาลมานักโหราศาสตร์มีความเชื่อว่าทุกชีวิตที่เกิดมา จะมีดวงชะตากําเนิดติดตัวมาพร้อมกันทันที ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์ เนื่องจากขาดการระมัดระวังในการพิสูจน์ และด่วนสรุปว่าเป็นเรื่องงมงาย ที่เป็นดังนี้เพราะนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักคณิตศาสตร์ ที่ร่วมกันพิสูจน์นั้น ไม่มีพื้นฐานความรู้ในการดูดวงตามหลักโหราศาสตร์ ที่อาศัยดวงดาวต่างๆ ที่โคจรอยู่บนท้องฟ้าเป็นหลักในการทํานายอย่างเพียงพอ

เปรียบเหมือนการนําวิศวกรไปทํางานแทนหมอผ่าตัด ย่อมเป็นไปไม่ได้เนื่องจากความเข้าใจในสาขาวิชาแตกต่างกันมาก แม้แต่เรื่องของจิต เพื่อที่จะให้จิตใจสงบสุข มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นักวิทยาศาสตร์ก็เพิ่งจะมีวิชาจิตวิทยามาไม่กี่ร้อยปี และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว

ขณะที่ชาวพุทธทางตะวันออกรู้จักการฝึกจิต และหลักธรรมที่จะต้องนําไปใช้คู่กันกับการฝึกจิต เพื่อที่จะนําผู้ปฏิบัติไปสู่ความสงบสุขมานานกว่า 2500 ปี

ในปัจจุบันชาวตะวันตก ก็กําลังดําเนินทางตามหลังชาวพุทธด้วยวิชาจิตวิทยา เช่นในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ที่ศึกษาไปในอดีต วัยเด็ก การสะกดจิต และจิตใต้สํานึก ซึ่งบางครั้งมีการสะกดจิตย้อนหลังไปในอดีตชาติเป็นร้อยๆ ปี แต่ในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงใช้ ฌาณ เช่นอตีตังสญาณ ดูย้อนหลังอดีตของพระสาวกไปหลายร้อยชาติ จึงมีความแม่นยํากว่ามาก

ในการสั่งสอนพระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะให้เดินออกจากความทุกข์ และชี้ทางเข้าสู่ความสงบสุขได้อย่างแม่นยํา ซึ่งเป็นหลักการที่เหมือนกันกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงพอสรุปได้ว่า การที่จะให้คนอื่นเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เหมือนอย่างที่เราเข้าใจนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ยิ่งเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากเท่าใด ยิ่งต้องใช้เวลานานในการพิสูจน์มากเป็นทวีคูณ

เปรียบเหมือนการติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษา วิธีที่จะเข้าใจได้รวดเร็วก็ต้องมีล่ามแปลภาษา หรือใช้ Dictionary

ในเรื่องที่เกี่ยวกับพลังจิตนี้ก็เช่นกัน มนุษย์ยังขาดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จะใช้วัดพลังจิต มนุษย์มีหน่วยวัดพลังงาน เช่น ความร้อนเป็นมีหน่วยเป็นเซ็นติเกรด, อาหารเป็นแคลอรี่ ฯลฯ แต่มนุษย์ยังไม่มีหน่วยวัดพลังงานของจิต ไม่มีหน่วยวัดเคราะห์กรรม ทําให้การพิสูจน์เป็นไปได้ยากลําบาก

สําหรับเว็บไซต์ผมใช้หน่วยวัดเป็น การระบุวันที่เกิดเหตุการณ์ และทุกอย่างที่ผมทํานาย สามารถป้องกัน แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ เพราะถ้าแก้ไม่ได้วิชาโหราศาสตร์นี้ เรียนรู้ไปก็จะไม่มีประโยชน์เลย อย่างน้อยที่สุดเหตุการณ์ร้ายมากก็จะเบาบางลง แต่ก็จะมีเค้าลางให้เห็นว่า ถ้าไม่ป้องกันแก้ไข ก็จะเกิดเรื่องร้ายมากในวันที่ผมทํานาย

สรุปได้ว่าในโลกนี้ยังมีเรื่องที่เราไม่รู้ และไม่เข้าใจอีกมาก ที่ต้องการการพิสูจน์ ดังนั้นในการพิสูจน์จึงไม่ควรรีบด่วนหาข้อสรุป จะเกิดความผิดพลาด

ในการสะเดาะเคราะห์ก็เช่นเดียวกัน นับตั้งแต่สมัยโบราณในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการเกี่ยวโยง กับจิต รวมทั้งเทพยดาและโลกแห่งวิญญาณ ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้เลยในทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการแก้ไขดวงชะตาในแบบที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับโลกแห่งวิญญาณ ซึ่งเป็นแนวทางสะเดาะเคราะห์อีกแนวทางหนึ่งในที่นี้จะขอกล่าวทั้ง 2 แนวทาง

 1. ในการสะเดาะเคราะห์ตามแนวทางของโหราศาสตร์ไทยนั้น วิธีการที่นิยมนับถือว่าได้ผลมากที่สุดคือ พิธีการสวดนพเคราะห์ เพื่อบูชาเทพยดาประจําดาวนพเคราะห์ ซึ่งในการทําพิธีต้องมีเครื่องเส้นสังเวยเทพยดา ครูบาอาจารย์ และขั้นตอนต่างๆ มาก จําเป็นที่จะต้องมีผู้รู้ คอยกํากับพิธีให้ จึงจะทําได้สําเร็จ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการทําพิธีสูงมาก ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พิธีนี้จึงมีการทํากันในหมู่เจ้านายชั้นสูง หรือผู้ที่มีฐานะดีเท่านั้น และคนที่รู้วิธีการที่ถูกต้องก็มีเหลือน้อย เพราะตําราต่างๆ ที่เขียนไว้ก็ยังมีการปิดบังไว้ ไม่ได้เปิดเผยทั้งหมด
 2. ดอกคราด ดอกจันทร์เกสรบุษบัน เปราะหอม กํายาน โกฐสอ โกฐเขมา ทองน้ำประสาน เปลือกกุมชลธาร กรุงเขมาเท่ากัน สมแล้วตําบด พิมเสน ชมด น้ำผึ้งรวงรัน กฤษณา น้ำมะนาว น้ำมะเขือขื่นคั้นผสมยาเข้าด้วยกัน บดปั้นตากกินเป็นยาวาสนา เลิศล้ำตําราในโลกแดนดิน อุปเท่ห์กล่าวไว้ ผู้ใดได้กินจะ สวัสดิโสภิน กว่าคนทั้งหลาย พัสดุเงินทองจักพูนกูนกอง กว่าโลกหญิงชาย นํามาบูชาอภิวาท์บ่วาย ระงับอันตราย ทั้งสี่กิริยา โทษหนักเท่าหนัก มาตร์แม้นประจักษ์ ถึงกาลมรณา ถ้าแม้นได้กิน ซึ่งยาวาสนา กลับน้อยถอยคลา เคลื่อนคลายหายเอย
  ที่กล่าวมานี้เป็นตําราสําหรับปรุงยาจินดามหามณีโดยย่อ และสรรพคุณของยา ซึ่งหากใครได้กินยานี้แม้ดวงชะตามีเคราะหนักขนาดไหนก็ตาม ยาเพียง 1 เม็ดสามารถคุ้มภัยได้เจ็ดวัน แต่การจะทํายานั้นก็มีพิธีการ และขั้นตอนมาก รวมทั้งต้องมีพิธีพุทธาภิเษก เปรียบเหมือนกับการเติมพลังจิตลงไปในยาด้วย ซึ่งตํารายานี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายาวาสนา รวมทั้งมีการนํามาผสมผงวิเศษสร้างพระเครื่อง หรือบรรจุในพระบูชาพร้อมกับดวงชะตา และมีหลักฐานว่า ยานี้มีการปรุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยสมเด็จพระพันรัตน์วัดป่าแก้ว ผู้เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และในปัจจุบันก็ยังมี ผู้ประกอบยาสืบกันมา แต่ส่วนใหญ่ตัวยาจะหาได้ไม่ครบ เท่าที่ทราบปัจจุบันมีเพียง 2-3 คนที่เคร่งครัดในการปรุงยาให้ได้ครบตามตําราจริงๆ
 3. น้ำมนต์พระปริตร ต้องเป็นน้ำมนต์ที่พระเกจิอาจารย์ที่มีสมาธิจิตเข้มขลัง เป็นผู้สวดทําน้ำมนต์ให้ในพิธี จึงจะใช้ได้ผล โดยนํามาอาบ มาดื่ม
 4. การทําบุญใส่บาตรให้เทวดาประจําดาวนพเคราะห์แต่ละองค์ ซึ่งขึ้นอยู่กับดวงชะตาในขณะนั้นว่าพระเคราะห์ใดกําลังให้โทษในดวงชะตา ก็จะมีการทําบุญ เพื่อขอให้เทวดาประจํานพเคราะห์ที่กําลังให้โทษนั้น งดโทษทั้งปวงที่จะบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาไว้ ซึ่งวิธีการนี้เป็นที่นิยมของชาวบ้านเพราะค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก ซึ่งโดยทั่วไปมี หลักการทําบุญตามกําลัง และลักษณะของเทวดาประจําดาวนพเคราะห์แต่ละดวง เช่น อาทิตย์ มีกําลัง 6, พระจันทร์ มีกําลัง 15, อังคาร 8, พุธ 17, พฤหัส 19, ศุกร์ 21, เสาร์ 10, ราหู 12 และมีวิธีการเมื่อพระเคราะห์แต่ละดวงให้โทษดังนี้คือ
 • พระอาทิตย์ให้ทําบุญใส่บาตรพระในวันอาทิตย์ 6 รูป แต่ละรูปใส่ธูป 6 ดอก เทียน 6 เล่ม ดอกไม้สีแดง 6 ดอก อาหารรสเผ็ดร้อน ขนมสีแดง และให้ใส่ยาธาตุน้ำแดงด้วยในแต่ละรูป พร้อมกับซื้อปลาช่อนในตลาด เพราะจะถูกฆ่าแน่มา 6 ตัว ระวังอย่าให้ตาย เมื่อใส่บาตรและทําการปล่อยปลาแล้ว ให้กรวดน้ำทันที่ว่าดังนี้ 'ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ทําบุญใส่บาตร และปล่อยปลาในวันนี้ให้กับ เทวดาประจําพระอาทิตย์และเจ้ากรรมนายเวร หากท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในครั้งนี้แล้ว ขอได้โปรดงดโทษทั้งปวงที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วย และหากขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็ขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วย
 • พระจันทร์ให้ทําบุญใส่บาตรพระในวันจันทร์15 รูป แต่ละรูปใส่ธูป 15 ดอก เทียน 15 เล่ม ดอกไม้สีขาวหรือสีนวล 15 ดอก อาหารรสเค็ม ขนมสีขาวหรือสีนวล และให้ใส่ยาธาตุน้ำขาว ด้วยในแต่ละรูป พร้อมกับซื้อปลาช่อนในตลาด เพราะจะถูกฆ่าแน่มา 15 ตัว ระวังอย่าให้ตาย เมื่อใส่บาตรและทําการปล่อยปลาแล้ว ให้กรวดน้ำทันที่ว่าดังนี้ 'ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ทําบุญใส่บาตร และปล่อยปลาในวันนี้ให้กับ เทวดาประจําพระจันทร์และเจ้ากรรมนายเวร หากท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในครั้งนี้แล้ว ขอได้โปรดงดโทษทั้งปวงที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วย และหากขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็ขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วย'
 • พระอังคาร ให้ทําบุญใส่บาตรพระในวันอังคาร 8 รูป แต่ละรูปใส่ธูป 8 ดอก เทียน 8 เล่ม ดอกไม้สีแดงหรือสีชมพู 8 ดอก อาหารรสเผ็ด ขนมสีแดง และให้ใส่ยาแดงสําหรับใส่แผลสดลงไปด้วยในแต่ละรูป พร้อมกับซื้อปลาดุกในตลาด เพราะจะถูกฆ่าแน่มา 8 ตัว ระวังอย่าให้ตาย เมื่อใส่บาตรและทําการปล่อยปลาแล้ว ให้กรวดน้ำทันที่ว่าดังนี้ 'ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ทําบุญใส่บาตร และปล่อยปลาในวันนี้ให้กับ เทวดาประจําดาวอังคาร และเจ้ากรรมนายเวร หากท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญที่ ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในครั้งนี้แล้ว ขอได้โปรดงดโทษทั้งปวงที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วย และหากขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็ขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วย'
 • พระพุธ ให้ทําบุญใส่บาตรพระในวันพุธ 17 รูป แต่ละรูปใส่ธูป 17 ดอก เทียน 17 เล่ม ดอกไม้ที่มีสีผสมกันหลายสีในดอกเดียวกัน 17 ดอก อาหารมีหลายรสในชนิดเดียวกัน เปรี้ยว-เค็ม-หวาน-เผ็ด ขนมสีเขียว และให้ใส่ยาเขียวสําหรับแก้ไข หรือยาแก้ไอ้ลงไปด้วยในแต่ละรูป พร้อมกับซื้อปลาหมอไทยในตลาด เพราะจะถูกฆ่าแน่มา 17 ตัว ระวังอย่าให้ตาย เมื่อใส่บาตร และทําการปล่อยปลาแล้ว ให้กรวดน้ำทันที่ว่าดังนี้ 'ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ทําบุญใส่บาตร และปล่อยปลาในวันนี้ให้กับ เทวดาประจําดาวพุธ และเจ้ากรรมนายเวร หากท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในครั้งนี้แล้ว ขอได้โปรดงดโทษทั้งปวงที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วย และหากขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็ขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วย'
 • พระพฤหัส ให้ทําบุญใส่บาตรพระในวันพฤหัส 19 รูป แต่ละรูปใส่ธูป 19 ดอก เทียน 19 เล่ม ดอกไม้สีเหลือง 19 ดอก อาหารรสจืด ขนมสีเหลือง และให้ใส่ยาหอม ลงไปด้วยในแต่ละรูป พร้อมกับซื้อปลาหมอไทย หรือปลาช่อนในตลาด เพราะจะถูกฆ่าแน่มา 19 ตัว ระวังอย่าให้ตาย เมื่อใส่บาตรและทําการปล่อยปลาแล้ว ให้กรวดน้ำทันที่ว่าดังนี้ 'ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ทําบุญใส่บาตร และปล่อยปลาในวันนี้ให้กับ เทวดาประจําดาวพฤหัส และเจ้ากรรมนายเวร หากท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในครั้งนี้แล้ว ขอได้โปรดงดโทษทั้งปวงที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วย และหากขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็ขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วย'
 • พระศุกร์ ให้ทําบุญใส่บาตรพระในวันศุกร์ 21 รูป แต่ละรูปใส่ธูป 21 ดอก เทียน 21 เล่ม ดอกไม้สีขาวหรือสีฟ้า 21 ดอก อาหารรสหวาน ขนมสีขาวหรือสีฟ้า และให้ใส่ยาแก้ไอที่มีรสหวานลงไปด้วยในแต่ละรูป พร้อมกับซื้อปลาช่อน หรือปลาหมอไทยในตลาด เพราะจะถูกฆ่าแน่มา 21 ตัว ระวังอย่าให้ตาย เมื่อใส่บาตรและทําการปล่อยปลาแล้ว ให้กรวดน้ำทันที่ว่าดังนี้ 'ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ทําบุญใส่บาตร และปล่อยปลาในวันนี้ให้กับ เทวดาประจําดาวศุกร์ และเจ้ากรรมนายเวร หากท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในครั้งนี้แล้ว ขอได้โปรดงดโทษทั้งปวงที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วย และหากขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็ขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วย'
 • พระเสาร์ ให้ทําบุญใส่บาตรพระในวันเสาร์ 10 รูป แต่ละรูปใส่ธูป 10 ดอก เทียน 10 เล่ม ดอกไม้สีม่วงแดง 10 ดอก อาหารรสเปรี้ยว ขนมสีม่วงแดง หรือสีน้ำตาล และให้ใส่ยาถ่ายพยาธิ หรือยาที่ใช้รักษาแผลเน่าเปื่อยลงไปด้วยในแต่ละรูป พร้อมกับซื้อปลาไหล หรือปลาดุกในตลาด เพราะจะถูกฆ่าแน่มา 10 ตัว หากซื้อปลาไหลอย่าซื้อตัวใหญ่เพราะมักจะมีเบ็ดอยู่ในคอ ให้เลือกซื้อตัวเล็กๆ เท่านิ้วก้อย ระวังอย่าให้ตาย เมื่อใส่บาตรและทําการปล่อยปลาแล้ว ให้กรวดน้ำทันที่ว่าดังนี้ 'ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ทําบุญใส่บาตร และปล่อยปลาในวันนี้ให้กับ เทวดาประจําดาวเสาร์ และเจ้ากรรมนายเวร หากท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในครั้งนี้แล้ว ขอได้โปรดงดโทษทั้งปวงที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วย และหากขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็ขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วย'
 • พระราหู ให้ทําบุญใส่บาตรพระในวันพุธ 12 รูป แต่ละรูปใส่ธูป 12 ดอก เทียน 12 เล่ม ดอกไม้สีม่วงแดง 12 ดอก อาหารสีดําเช่นไข่พะโล้ เป็ดพะโล้ ขนมสีม่วง หรือสีดํา และให้ใส่ยาถ่ายพยาธิ หรือยาแก้เมาคลื่นลมลงไปด้วยในแต่ละรูป พร้อมกับซื้อปลาไหล หรือปลาดุกในตลาด เพราะจะถูกฆ่าแน่มา 12 ตัว หากซื้อปลาไหลอย่าซื้อตัวใหญ่เพราะมักจะมีเบ็ดอยู่ในคอ ให้เลือกซื้อตัวเล็กๆ เท่านิ้วก้อย ระวังอย่าให้ตาย เมื่อใส่บาตรและทําการปล่อยปลาแล้ว ให้กรวดน้ำทันที่ว่าดังนี้ 'ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ทําบุญใส่บาตร และปล่อยปลาในวันนี้ให้กับ พระราหู และเจ้ากรรมนายเวร หากท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในครั้งนี้แล้ว ขอได้โปรดงดโทษทั้งปวงที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วย และหากขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็ขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วย'

ในการใช้กําลังดาวเคราะห์นั้นอาจประยุกต์ไปในแบบต่างๆ ตามความรุนแรงของเหตุการณ์ เช่น การบวชพระตามกําลังดาวเคราะห์ เช่นพระอาทิตย์บวชพระ 6 รูป เสร็จแล้ว อุทิศส่วนกศุลให้เทวดาประจําดาวอาทิตย์ กับเจ้ากรรมนายเวร เพื่อขอให้งดโทษทั้งปวงไว้ด้วยเป็นต้น ซึ่งวิธีนี้เป็นการแก้กรณีหนักที่สุดของดวงชะตา ยิ่งลูกหลานหรือคนใกล้ชิดร่วมบวชให้ด้วยยิ่งดีจะได้ผลมากขึ้น

ในบางทีก็ใช้สร้างพระประจําวันต่างๆ การหล่อพระ สร้างพระจากไม้ หิน ดิน หรือวัตถุต่างๆ ถวายวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลเช่นกัน

ถ้าหากการให้โทษที่เกิดจากเสาร์ หรือราหู ที่เกิดขึ้นในราศีธาตุดิน หรือธาตุน้ำ วิธีป้องกันดวงชะตาอีกอย่างหนึ่งคือการสร้างส้วมถ่ายทุกข์ หรือสุขาถวายวัด

แต่ถ้าหากการให้โทษที่เกิดจากเสาร์ หรือราหู ที่เกิดขึ้นในราศีธาตุลม หรือธาตุไฟ ให้ร่วมสร้างเมรุเผาศพ แต่ห้ามเป็นเจ้าภาพ เป็นประธาน หรือแม้เข้าไปบริหารจัดการในการก่อสร้าง ให้ร่วมทําบุญเท่านั้น ทั้งนี้เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้พระเสาร์ พระราหู และเจ้ากรรมนายเวร ขอให้งดโทษกับดวงชะตาทั้งปวง

กรณีดวงเดิมมีเสาร์กุมลัคนาในราศีมีน เมื่อดาวพฤหัสเข้ามาทับ ยังมีวิธีอีกอย่างหนึ่งคือ การนําเศียรพระเก่าๆ ที่ถูกทําลายมาหล่อเป็นพระองค์พระปางสมาธิขึ้นมาใหม่ ถวายวัด เพื่ออุทิศส่วนกุศล

ยังมีการแก้ดวงชะตาด้วยวิธีการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงอํานาจของดาวเคราะห์ แต่วิธีนี้ต้องระวังเพราะหากเดินทางไปผิดทิศทาง แทนที่จะเป็นการแก้ไข กลับจะทําให้เหตุการณ์หนักรุนแรงยิ่งขึ้น ทางที่ดีต้องปรึกษานักโหราศาสตร์ อย่านึกคิดเอาเองเป็นอันขาด

นอกจากนั้นก็ยังมีบทสวดมนต์พระปริตร โดยเฉพาะจันทรปริตร สุริยปริตร และบทสวดมนต์เพื่อบูชาเทวดาประจําดาวเคราะห์ เพื่อคุ้มครองตนเองให้ปลอดภัยจากเจ้ากรรมนายเวร

ส่วนวิธีการอื่นๆ ที่ใช้ในการแก้ดวงชะตา และสะเดาะเคราะห์ก็ใช้หลัก กฎแห่งกรรม ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว ส่วนใหญในที่นี้ที่ต้องนํามาใช้คือ การป้องกันพร้อมกับความไม่ประมาท และหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่กําลังจะอุบัติขึ้น เช่น

 • หากรู้ว่ากําลังจะมีปากเสียง ระยะนั้นก็ให้หลีกเลี่ยง อย่าไปต่อว่าใคร การพูดจาในระยะนั้นก็ต้องระวังการใช้คําพูดให้ดี ใครชวนทะเลาะก็พยายามพูดจาดีๆ ด้วยความสุภาพและใจเย็น ค่อยๆ พูดผ่อนปรนปัญหาต่างๆ ลงมา
 • หากรู้ว่ากําลังจะมีอุบัติเหตุ การเดินทางต่างๆ ก็ต้องเพิ่มความรอบคอบ ระมัดระวังให้ มากยิ่งขึ้น ตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้ดีก่อนเดินทาง รวมทั้งศึกษาเส้นทางคมนาคมให้ดี เพื่อที่หากมีปัญหาเกิดขึ้นมาจะได้รู้ว่า ที่ไหนมีใครช่วยได้บ้าง ในเรื่องต่างๆ สิ่งสําคัญที่สุดคืออย่าประมาท เพราะหากประมาทแล้ว ความรุนแรงย่อมเกิดขึ้นเป็นทวีคูณ ตรงกันข้ามหากคุณตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ความรุนแรงต่างๆ ย่อมลดลงมาก หรือไม่เกิดขึ้นเลย
 • หากรู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเงิน ก็ต้องระมัดระวังรอบคอบในการใช้เงินตั้งแต่ปัญหาเรื่องการเงินยังไม่เกิดขึ้น มิใช่ว่าเกิดปัญหาแล้ว หรือเข้าไปในช่วงเวลาที่ทํานายแล้วจึงค่อยระวังการใช้เงิน เพราะที่ถูกต้องคือต้องเตรียมตัวเตรียมเงินสํารองจ่ายไว้ ให้พอ ในรายจ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามปกติ รวมทั้งมีเงินเหลือเผื่อไว้ สําหรับแก้ปัญหาที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมาด้วย อย่างน้อย 50 % ของรายจ่ายปกติประจําเดือน และหากคําทํานายช่วงเวลาที่จะเกิดความยุ่งยากด้านการเงินยิ่งยาวเท่าไร ยิ่งต้องเตรียมเงินไว้แก้ปัญหาให้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทํานายจะสอนคุณเองว่า ควรจะเตรียมเงินไว้ขนาดไหน เพราะขนาดของปัญหาแต่ละคนมักไม่เท่ากัน และต่างก็มีวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป
 • หากรู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ก็ต้องใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพให้ดี ระมัดระวังในเรื่อง อาหารการกิน การนอนหลับพักผ่อน การออกกําลังกาย การรักษาอารมณ์ให้ปกติ ทําจิตใจให้แจ่มใส
 • ดวงเป็นการอ่านกรรมเก่าในชาติก่อนๆ ที่ผ่านมา คุณสามารถแก้ไขได้ โดยพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุด ด้วยความดีงาม ด้วยความไม่ประมาท ภายในขอบเขตศีลธรรม อย่าวิตกกังวลมากเกินไปต้องรู้จักปล่อยวาง ในเรื่องที่ผ่านมาแล้วและเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น พยายามทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถูกต้องที่สุด ด้วยจิตบริสุทธิ์

ซึ่งหลักการป้องกันพร้อมกับใช้ความไม่ประมาทนี้ สามารถนําไปดัดแปลงใช้ได้กับทุกเรื่อง หลักการนี้แท้จริงแล้วก็คือ คําสอนในศาสนาพุทธ ที่ให้ทุกคน ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท กับกฎแห่งกรรม ที่ว่า ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว โดยยึดมั่นทําแต่ความดี

หลีกเลี่ยงการทําความชั่วจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวกลุ้มใจทีหลังนั่นเอง ไม่ใช่ว่าในเวลาที่ดวงดี จะทําชั่วอย่างไรก็ได้ และในเวลาที่ดวงไม่ดีแล้วค่อยมาแก้ดวงชะตานั้นเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะไม่มีใครสามารถหนีกฎแห่งกรรมไปได้ ถึงมีเงินเท่าไร อํานาจวาสนามากแค่ไหนก็หนีไม่พ้น เพราะดวงชะตาบอกเพียงจังหวะเวลาดีหรือไม่ดี ในเรื่องต่างๆ เท่านั้น ซึ่งผลจากการกระทําของคุณ ตัวคุณเองต้องเป็นผู้รับ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การแก้ไขดวงชะตาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงการบรรเทา หรือเลื่อนเวลาออกไปเท่านั้น ซึ่งหากคุณไม่สร้างกรรมดีด้วยตัวของคุณเองเพื่อการแก้ไข กรรมชั่วนั้นย่อมมาถึงไม่ช้าก็เร็ว ขึ้นอยู่กับขนาดของกรรมชั่วคือ กรรมชั่วมากก็มาถึงเร็ว กรรมชั่วน้อยก็มาถึงช้าหน่อยหรือไม่รุนแรงนัก

หากคุณเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกให้มีสติ และสมาธิดี พร้อมกับสามารถดํารงตนอยู่ในความไม่ประมาทตลอดเวลาแล้ว การดูดวงก็ไม่มีความจําเป็นสําหรับคุณ แต่โดยธรรมชาติของบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่แล้ว ย่อมไม่สามารถที่จะทําได้

ดังนั้นการดูดวง ตามหลักวิชาโหราศาสตร์นี้ จึงมีประโยชน์มาก เพราะสามารถล่วงรู้ช่วงเวลาที่ควรจะเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น ช่วยลดปัญหาต่างๆ ลง และยังรู้ช่วงเวลาที่จะสร้างความสําเร็จให้ในชีวิตนั่นเอง ยิ่งรู้อนาคตก่อนมากเท่าไร คุณยิ่งวางแผนอนาคตได้มากเท่านั้น เช่นการลงทุนระยะยาว การวางแผนอาชีพ การกู้เงินลงทุน การร่วมงานกับผู้อื่น การแต่งงาน การกู้เงินซื้อบ้านหรือปลูกบ้าน การมีบุตร การจ้างลูกน้องเข้ามาทํางาน

ผมจึงกล้าท้าพิสูจน์ความแม่นยํา โดยขอเชิญทุกท่านที่ไม่เชื่อ และทราบเวลาเกิดที่แน่นอน เป็นนาทีที่เกิด มาทดลองดูดวงที่เว็บไซต์นี้

 

กรุณาบอกต่อเพื่อนของท่านด้วย คลิกที่ + เพื่อดูสื่อออนไลน์ทั้งหมดครับ